Профил на купувача

Конкурс за отдаване под наем 06.07.23

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
чл. 40 от НРУУПОППТДОУК
Статус: 
Отворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
134
Дата на публикуване: 
06.07.2023 г. - 12:10 ч.
Срок за подаване на документи: 
До 16:30 ч. на 20.07.2023 г., включително

Недвижим имот: едноетажна сграда с идентификатор № 68134.606.4.1., със застроена площ от 279 кв.м., с административен адрес: гр. София, р-н „Подуяне”, ул. „Уошбърн” № 42, собственост на „Спортна София - 2000” ЕАД, за срок от 3 /три/ години.

Конкурс за отдаване под наем 19.05.23 (2)

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
чл. 40 от НРУУПОППТДОУК
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
133
Дата на публикуване: 
19.05.2023 г. - 12:06 ч.
Срок за подаване на документи: 
До 16:30 ч. на 02.06.2023 г., включително

II. Част от недвижим имот, представляващ терен с площ от 6,0 /шест/ кв.м, находящ се в Спортен комплекс, гр. София, ул. „Българска морава” № 2, собственост на „Спортна София-2000” ЕАД, за разполагане на мобилно търговско съоръжение за продажба на сладолед - сезонно, за срок от 4 /четири/ месеца.

Конкурс за отдаване под наем 19.05.23 (1)

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
чл. 40 от НРУУПОППТДОУК
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
132
Дата на публикуване: 
19.05.2023 г. - 12:00 ч.
Срок за подаване на документи: 
До 16:30 ч. на 02.06.2023 г., включително

I. Част от недвижим имот – празен терен с площ от 2,0 /два/ кв.м, находящ се в Спортен комплекс, гр. София, ул. „Българска морава“ № 2, собственост на „Спортна София-2000” ЕАД, за разполагане на самоподаваща машина за вода и напитки, с монетен и банкнотен механизъм, в сграда, за срок от 3/три/ години.

Конкурс за отдаване под наем 17.03.23

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
чл. 40 от НРУУПОППТДОУК
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
131
Дата на публикуване: 
17.03.2023 г. - 11:44 ч.
Срок за подаване на документи: 
До 16:30 ч. на 31.03.2023 г., включително

“Спортна София-2000” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на: Недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ полумасивна сграда на два етажа с площ от 77 кв.м, РЗП 362,25 кв.м, находящ се в гр. София, местност “Алеко”, парк “Витоша”, включен в капитала на “Спортна София - 2000” ЕАД, за срок от 3 /три/ години.

Конкурс за отдаване под наем 29.12.22

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
чл. 40 от НРУУПОППТДОУК
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
130
Дата на публикуване: 
29.12.2022 г. - 12:07 ч.
Срок за подаване на документи: 
До 16:30 ч. на12.01.2023 г., включително

“Спортна София-2000” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на: Недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ полумасивна сграда на два етажа с площ от 77 кв.м, РЗП 362,25 кв.м, находящ се в гр. София, местност “Алеко”, парк “Витоша”, включен в капитала на “Спортна София - 2000” ЕАД, за срок от 3 /три/ години.

Търг за отдаване под наем - бирария и паркинг 10.11.22

Възложител: 
СПОРТНА СОФИЯ-2000 ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
съгласно чл.36 и чл.38 от НРУУПОППТДОУК
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
129
Дата на публикуване: 
10.11.2022 г. - 11:46 ч.

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

  1. Самостоятелно обособено помещение с площ от 64.10 кв.м, представляващо част от обслужваща сграда, находяща се в недвижим имот в гр. София, р-н Средец, спортен комплекс парк “Борисова градина”, собственост на “Спортна София -2000” ЕАД, с предназначение – бирария, за срок от 3 (три) години.
  2. Недвижим имот с площ от 1850 кв.м, съставляващ реална част от УПИ I, с идентификатор 68134.2824.2429, с обща площ от 3 832 находящ се в гр. София, р-н “Връбница”, кв. 3, м. “бул. Сливница”, собственост на “Спортна София 2000” ЕАД, начин на ползване – за открит паркинг, за срок от 3 (три) години.

Търг за отдаване под наем 28.06.22

Възложител: 
СПОРТНА СОФИЯ - 2000 ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
чл. 36 и чл. 38 от НРУУПОППТДОУК
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
128
Дата на публикуване: 
28.06.22 г. - 10:40 ч.
Срок за подаване на документи: 
16.00 ч. на 15.07.2022 г., включително.

„Спортна София-2000” ЕАД обявява търг с тайно наддаване по реда на чл. 36 и чл.38 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала /НРУУПОППТДОУК/, приета с Решение № 489 по Протокол № 22/22.10.2020 г. на Столичния общински съвет /СОС/, за отдаване под наем на:

Търг за отдаване под наем 28.09.21

Възложител: 
СПОРТНА СОФИЯ - 2000 ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
чл. 36 и чл. 38 от НРУУПОППТДОУК
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
127
Дата на публикуване: 
10.09.2021 г. - 10:39 ч.
Срок за подаване на документи: 
16:00 ч. на 27.09.2021

“Спортна София - 2000” ЕАД обявява търг с тайно наддаване по реда на чл. 36 и чл.38 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала (НРУУПОППТДОУК), за отдаване под наем на:

Рекламни площи в спортните комплекси на “Спортна София - 2000” ЕАД.

Търг за отдаване под наем 11.08.21

Възложител: 
СПОРТНА СОФИЯ - 2000 ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
чл. 36 и чл. 38 от НРУУПОППТДОУК
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
125
Дата на публикуване: 
11.08.2021 г. - 09:31 ч.
Срок за подаване на документи: 
16:30 ч. на 31.08.2021

“Спортна София - 2000” ЕАД обявява търг с тайно наддаване по реда на чл. 36 и чл.38 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала (НРУУПОППТДОУК), за отдаване под наем на:

Открити и закрити рекламни площи в спортните комплекси на “Спортна София - 2000“ ЕАД, находящи се в:

  1. “Зона Б-5”, ул. “Българска морава” № 2
  2. Парк “Борисова градина”

За срок от 3 (три) години.

Конкурс за отдаване под наем 25.09.20

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
чл. 17, ал. 1 и сл. от НРУТДУПСОТД
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
123
Дата на публикуване: 
25.09.2020 г. - 10:31 ч.
Срок за подаване на документи: 
До 16:30 ч. на 09.10.2020 г., включително

“Спортна София-2000” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на: Недвижим имот с площ от 5,000 кв.м – за осъществяване на спортно-тренировъчна и състезателна дейност, представляващ част от недвижим имот с обща застроена площ от 30,150 кв.м, съгласно АОС /частна/ № 639/01.04.2003 г., находящ се в гр. София, район „Студентски”, парцел I, кв.83.

Pages