Търг за отдаване под наем 28.06.22

Възложител: 
СПОРТНА СОФИЯ - 2000 ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
чл. 36 и чл. 38 от НРУУПОППТДОУК
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
128
Дата на публикуване: 
28.06.22 г. - 10:40 ч.
Срок за подаване на документи: 
16.00 ч. на 15.07.2022 г., включително.
Адрес за подаване на документи: 
гр. София ул. ”Българска морава” № 2
Телефон за контакти: 
088 446 70 32

„Спортна София-2000” ЕАД обявява търг с тайно наддаване по реда на чл. 36 и чл.38 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала /НРУУПОППТДОУК/, приета с Решение № 489 по Протокол № 22/22.10.2020 г. на Столичния общински съвет /СОС/, за отдаване под наем на:

Описание на обекта - част от недвижим имот с площ от 30 кв. м, представляващ реална част от УПИ, в квартал 80, парцел IX, с идентификатор № 68134.1601.933, целият с обща площ от 2 818 кв.м, находящ се в гр.София, р-н Студентски, ул. „Иван Багрянов”, собственост на „Спортна София -2000“ ЕАД, съгласно АЧОС № 645/19.05.2003 г., за разполагане на преместваеми съоръжения (маси и столове).

Срок за отдаване под наем – 3 /три/ години.

Приложени документиSize
PDF icon Обява за търга за отдаване под наем139.84 KB