Профил на купувача

Конкурс за отдаване под наем на рекламни площи

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
34
Дата на публикуване: 
20.08.2015 г. - 12.45 ч.

Конкурс за отдаване под наем на открити и закрити рекламни площи в спортните комплекси на «Спортна София - 2000» ЕАД, находящи се в “Зона Б-5-4”, ул. “Българска морава” № 2 и в парк “Борисова градина”.

Оферти за участие се приемат до 07.09.2015 г. (вкл.). Търгът ще се проведе на 08.09.2015 г.

Доставка и монтаж на оборудвани кабини и контейнери за спортен комплекс

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Публична покана
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
31
ID Номер в АОП: 
9044516
Дата на публикуване: 
04.08.2015 г. - 22:01 ч.
Срок за подаване на документи: 
13.08.2015 г. - 17:00 ч.

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9044516

Изискванията към участниците и към техническите параметри на доставките са подробно изписани в приложенията към публичната покана и са достъпни на профила на купувача на електронната страница на „Спортна София - 2000” ЕАД

Търг за отдаване под наем (26.05.2015)

СПОРТНА СОФИЯ-2000 ЕАД

Обявява търг с тайно наддаване, съгл.чл.13, ал.3 от НРУТДУПСОТД,
за отдаване под наем на:

 • Недвижим имот, част от терен, собственост на «Спортна София-2000» ЕАД, с площ от 15,0 кв.м, находящ се в р-н «Средец», Спортен комплекс парк «Борисова градина», алея откъм бул. «Драган Цанков».

Оферти за участие се приемат до 25.05.2015 г. (вкл.).

Търгът ще се проведе на 26.05.2015 г.

Дата на публикуване: 07.05.2015 - 17:21:25

Търг за отдаване под наем (16.01.2015)

СПОРТНА СОФИЯ-2000 ЕАД

Обявява търг с тайно наддаване, съгл.чл.13, ал.3 от НРУТДУПСОТД,
за отдаване под наем на:

 • Терен от 350 кв.м, съставляващ бивш им. пл. № 4, кв. 85 стар, 44 нов, м. "Хаджи Димитър" и едноетажна масивна сграда със застроена площ от 239.86 кв.м, находящи се в гр. София, р-н "Подуяне", ул. "Вит" и ул. "Клисура"

Оферти за участие се приемат до 15.01.2015 г. (вкл.).

Търгът ще се проведе на 16.01.2015 г.

Търг за отдаване под наем (15.12.2014)

СПОРТНА СОФИЯ-2000 ЕАД

Обявява търг с тайно наддаване, съгласно чл. 15 от НРУТДУПСОТД,
за отдаване под наем на:

 • Обект "Конна база", находящ се в гр. София, район "Средец", парк "Борисова градина", бул. "Драган Цанков" №1

Оферти за участие се приемат до 13.12.2014 г. (вкл.).

Търгът ще се проведе на 15.12.2014 г.

Обществена поръчка: «Упражняване на строителен надзор при Изграждане на многофункционален спортен комплекс в парк “Възраждане”, Зона Б 5-4»

Регистър на публикувани съгласно ЗОП обявления, решения и документи към обществена поръчка «Упражняване на строителен надзор при Изграждане на многофункционален спортен комплекс в парк “Възраждане”, Зона Б 5-4»

Обществена поръчка: «Изграждане на многофункционален спортен комплекс в парк “Възраждане”, Зона Б 5-4»

Регистър на публикувани съгласно ЗОП обявления, решения и документи към обществена поръчка «Изграждане на многофункционален спортен комплекс в парк “Възраждане”, Зона Б 5-4».

Търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти (16.09.2014)

«СПОРТНА СОФИЯ - 2000» ЕАД

О Б Я В Я В А

ТЪРГ с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, представляващи:

І. РЕАЛНА ЧАСТ ОТ УПИ І - ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И ТРАФОПОСТ - находящо се в гр. София, р-н "Връбница";

ІІ. ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗА ЗАКУСКА И ТЕНИС КОРТОВЕ - находящо се в гр. София, р-н "Студентски", ж.к. "Студенски град".

Търгът ще се проведе на: 16.09.2014 г.

Търг за отдаване под наем (23.05.2014)

СПОРТНА СОФИЯ – 2000 ЕАД

Обявява търг с тайно наддаване, съгл. чл. 13, ал. 3 от НРУТДУПСОТД,
за отдаване под наем на:

 • Част от ДМА с площ от 6 кв.м, находяща се в гр. София, р-н "Средец",
  парк "Борисова градина", алея откъм бул. "Драган Цанков".

Оферти за участие се приемат до 22.05.2014 г. (вкл.).
Търгът ще се проведе на 23.05.2014 г.

Търг за отдаване под наем (21.12.2013)

СПОРТНА СОФИЯ – 2000 ЕАД

обявява търг с тайно наддаване, съгл. чл. 13, ал. 3 от НРУТДУПСОТД,
за отдаване под наем на:

 • Общински имот, представляващ полумасивна сграда на два етажа,
  със застроена площ от 77 кв.м, находяща се в парк "Витоша", м. "Алеко",
  район "Витоша"

Оферти за участие се приемат до 20.12.2013г. (вкл.).
Търгът ще се проведе на 21.12.2013 г.

Pages