Обява 2 за обществена поръчка - Охрана и СОТ

Възложител: 
СПОРТНА СОФИЯ - 2000 ЕАД
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
116
ID Номер в АОП: 
9097022 / 10.03.2020 г.
Дата на публикуване: 
10.03.2020 - 16:11

На основание на Протокол 1 се удължават обявените срокове с 3 (три) дни поради това, че в първоначално обявения срок е постъпила само една оферта.

Срокът започва да тече от деня, следващ датата на обявяване на Протокол 1 и изтича в края на третия ден.

Приложени документиSize
PDF icon Обява 2 за обществена поръчка203.93 KB