Обществена поръчка: «Изграждане на многофункционален спортен комплекс в парк “Възраждане”, Зона Б 5-4»

Освободени гаранции

Информация, относно освободена ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА по Обществена поръчка с предмет: "Изграждане на многофункционален спортен комплекс в парк "Възраждане", Зона Б 5-4, УПИ II, кв. 1 А".

 • Договор (24.02.2015г.), Изпълнител Обединение "КГруп Спорт" - банкова гаранция (90% от нея), върната в оригинал от "Спортна София – 2000" ЕАД на 10.09.2015 г.

Дата на публикуване: 25.09.2015 - 19:41

Информация за извършени плащания

(съгл. чл. 22, ал .4, т. 2 от ЗОП )

Април 2015 г.

№ и дата на договора

Изпълнител

Предмет на договора

Основание за плащане

Размер на извършеното плащане

Дата на извършеното плащане

1

Договор
24.02.15

ДЗЗД
КГРУП СПОРТ
гр. София

Строително–монтажни работи за изграждане на многофункционален спортен комплекс в парк „Възраждане”, зона Б-5-4,
УПИ II, кв. 1А

Фактура №
0000000001
09.03.15

1,174,635.65
(с вкл. ДДС)

02.04.15

Дата на публикуване: 19.05.2015 - 09:29

Юни 2015 г.

№ и дата на договора

Изпълнител

Предмет на договора

Основание за плащане

Размер на извършеното плащане

Дата на извършеното плащане

2

Договор
24.02.15

ДЗЗД
КГРУП СПОРТ
гр. София

Строително–монтажни работи за изграждане на многофункционален спортен комплекс в парк „Възраждане”, зона Б-5-4,
УПИ II, кв. 1А

Фактура №
0000000002
23.04.2015

201,647.50
(с вкл. ДДС)

08.05.15

3

Договор
24.02.15

ДЗЗД
КГРУП СПОРТ
гр. София

Строително–монтажни работи за изграждане на многофункционален спортен комплекс в парк „Възраждане”, зона Б-5-4,
УПИ II, кв. 1А

Фактура №
0000000003
13.05.2015

310,280.09
(с вкл. ДДС)

09.06.15

4

Договор
24.02.15

ДЗЗД
КГРУП СПОРТ
гр. София

Строително–монтажни работи за изграждане на многофункционален спортен комплекс в парк „Възраждане”, зона Б-5-4,
УПИ II, кв. 1А

Фактура №
0000000004
11.06.2015

300,316.45
(с вкл. ДДС)

16.06.15

Дата на публикуване: 19.06.2015 - 20:59

Юни 2015 г.

№ и дата на договора

Изпълнител

Предмет на договора

Основание за плащане

Размер на извършеното плащане

Дата на извършеното плащане

5

Договор
24.02.15

ДЗЗД
КГРУП СПОРТ
гр. София

Строително–монтажни работи за изграждане на многофункционален спортен комплекс в парк „Възраждане”, зона Б-5-4,
УПИ II, кв. 1А

Фактура №
0000000005
24.06.15

640,897.61
(с вкл. ДДС)

29.06.15

Дата на публикуване: 20.06.2015 - 12:31

Август 2015 г.

№ и дата на договора

Изпълнител

Предмет на договора

Основание за плащане

Размер на извършеното плащане

Дата на извършеното плащане

6

Договор
24.02.15

ДЗЗД
КГРУП СПОРТ
гр. София

Строително–монтажни работи за изграждане на многофункционален спортен комплекс в парк „Възраждане”, зона Б-5-4,
УПИ II, кв. 1А

Фактура №
0000000006
12.08.15

290,587.08
(с вкл. ДДС)

18.08.15

Дата на публикуване: 16.09.2015 - 20:21

Септември 2015 г.

№ и дата на договора

Изпълнител

Предмет на договора

Основание за плащане

Размер на извършеното плащане

Дата на извършеното плащане

7

Договор
24.02.15

ДЗЗД
КГРУП СПОРТ
гр. София

Строително–монтажни работи за изграждане на многофункционален спортен комплекс в парк „Възраждане”, зона Б-5-4,
УПИ II, кв. 1А

Фактура №
0000000007
20.08.15

311,033.11
(с вкл. ДДС)

08.09.15

Дата на публикуване: 16.09.2015 - 20:35

Договори

Дата на публикуване: 24.03.2015 - 22:15

Протоколи

Във връзка с ОП с предмет: «Изграждане на многофункционален спортен комплекс в парк "Възраждане", Зона Б 5-4, УПИ II, кв. 1 А» - отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците ще се състои на 16.12.2014 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на «Спортна София - 2000» ЕАД.


«СПОРТНА СОФИЯ - 2000» ЕАД, гр. София, ул. “Българска морава” № 2

откри обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:

Изграждане на многофункционален спортен комплекс в парк “Възраждане”,
Зона Б 5-4, УПИ II, кв. 1 А

Документи

 1. Решение (PDF, 0.9 MB)
 2. Обявление (PDF, 3.6 MB)
 3. Указания за участие (PDF, 0.4 MB)
 4. Техническа спецификация (PDF, 0.3 MB)
 5. Методика за оценяване (PDF, 0.2 MB)
 6. Образци (ZIP, 0.3 MB)
 7. Количествено-стойностни сметки - образец 5а (ZIP, 0.4 MB)

Проект

 1. Архитектура (ZIP, 302 MB)
 2. Детска площадка (ZIP, 8 MB)
 3. Електроснабдяване (ZIP, 30 MB)
 4. Фаза технически проект (ZIP, 41 MB)
 5. Конструкции (ZIP, 2 MB)
 6. Конструкции технически проект (ZIP, 140 MB)
 7. Осветление (ZIP, 119 MB)
 8. Парк Възраждане (ZIP, 24 MB)
 9. Парк Възраждане технически проект (ZIP, 25 MB)
 10. Паркоустройство (ZIP, 55 MB)
 11. Пътни работи (ZIP, 13 MB)
 12. План за безопасност и здраве (ZIP, 16 MB)
 13. Площадкова канализация (ZIP, 38 MB)
 14. Пожарна и аварийна безопасност (ZIP, 4 MB)
 15. Сградно канализационно отклонение (ZIP, 9 MB)
 16. Спортно и алейно осветление (ZIP, 19 MB)
 17. СВО (ZIP, 13 MB)
 18. Възстановяване пътни настилки и ВОД (ZIP, 9 MB)
 19. ВИК (ZIP, 53 MB)
 20. Водоснабдяване (ZIP, 15 MB)
 21. Разрешение за строеж (PDF, 0.5 MB)

За допълнителна информация: тел: 088 446 70 32 – Цветанка Цокова

Дата на публикацията: 11.09.2014 г.
Последна актуализация: 23.09.2014 г.


Въпроси и отговори

Въпрос 1

В изискванията от Указания за участие в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изграждане на многофункционален спортен комплекс в парк „Възраждане“, Зона Б 5-4, УПИ II, кв. 1 А” на стр. 12, т. 4.2 се изисква да има изпълнени 3 бр. дейности установяващи опит на участника сходен с предмета на поръчката, а именно - в изграждане на открит спортен комплекс. Допустимо ли е тези дейности да бъдат изпълнени поотделно за спортни комплекси? Например: с един договор да са изпълнени дейностите: игрище за футбол, игрище за тенис на корт и детска площадка?

Отговор № 142 / 26.09.2014 (PDF, 0.4 MB)

Въпрос 2

В количествената сметка част: Архитектурна, „Подобект 3 – Пързалка“ е посочена позиция‚ доставка и полагане на панели за“синтетичен лед“ и разчертаване на игрално поле по желание на Възложителя“. В техническата спецификация и Образец 6 – Техническо предложение, част от тръжната документация е посочена система за ледогенераторна пързалка със „заледяващи панели –с платна и тръби за свързване, студоносител – етилен гликол за ледени пързалки – 7000l минимум, студова машина с циркулационна помпа“ и т.н. Моля Възложителя да даде пояснения относно вида и системата на ледената пързалка и ако тя се предвижда да се изпълнява по система за „ледогенераторна“, къде да се оферират необходимите за нея машини?

Отговор № 143 / 26.09.2014 (PDF, 0.4 MB)

Въпрос 3

Моля да потвърдите, че за доказване на разполагаемия финансов ресурс ще приемате справка по образец 7, придружена само от копие на годишния финансов отчет за 2013г., от който е видно, че паричните средства в края на 2013г., с който разполага участникът, са повече от изискания минимум от 500 000 лв. без ДДС.

Отговор № 149 / 02.10.2014 (PDF, 0.2 MB)

Въпрос 4

Бихме искали да знаем, как да закупим документацията за обществената поръчка, техническата спецификация и допълнителните документи. Моля посочете Вашия IBAN номер, където можем да Ви изпратим сумата от 20 лв. Бихме желали да знаем:

 1. Кога трябва да платим за техническите спецификации и когато ние ви изпратим платежното нареждане, можете ли да ни ги изпратите по имейл или по пощата?
 2. Трябва ли да се извършат от наша страна някакви действия в София?
 3. Необходимо ли е да идваме до София, преди да предадем офертата?

Отговор № 150 / 02.10.2014 (PDF, 0.4 MB)

Въпрос 5

Според „Указанията за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Изграждане на многофункционален спортен комплекс в парк „Възраждане“, Зона Б 5-4, УПИ II, кв. 1 А“ и описаното съдържание на Плик 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ , точка 2.2.3 –Общ срок за изпълнение на поръчката (времетраене на СМР) в месеци (max. 9 месеца), но в рамките до 15 май 2015г.

Моля Възложителят да конкретизира кое от посочените условия е водещо:

 • Максималния срок за изпълнение – 9 месеца;
 • Крайната дата до момента на приключване на последния от строежите Акт 15, включени в обхвата на строителството, а именно 15 май 2015 г.?

Отговор № 151 / 02.10.2014 (PDF, 0.2 MB)

Въпрос 6

Въпрос 1: Моля за допълнително разяснение по Количествената сметка част: Паркоустройство, посочените позиции как да бъдат остойностени?

 

ТРЕВНА СМЕС – за спорт   %
1 LOLLIUM PERENNE BELIDA   70
2 FESTUKA RUBRA BOREAL   27
3 POA PRATENSIS BALIN   3

Въпрос 2: Моля за допълнително разяснение, Количествена сметка част: Водоснабдяване НА СВО ф63 ПЕВП, къде да бъде отнесена в общата СТОЙНОСТНА СМЕТКА РЕКАПИТУЛАЦИЯ?

Отговор № 153 / 06.10.2014 (PDF, 0.1 MB)

Въпрос 7

В Количествено - стойностната сметка - образец 5а, в част Архитектурна, "Подобект 4 - Тенис на маса", в т. I.1.А и в т. II.1.А. - пише Футболно игрище, както и в "Подобект 5 - Стрийтбол", т. IV.2.А - пише Футболно игрище. Как да се четат тези редове, за да съответстват на подобектите?

Отговор № 154 / 06.10.2014 (PDF, 0.1 MB)

Въпрос 8

Според получен отговор от Възложителя с изх. номер 151/02.10.2014г., крайната дата за приключване на дейностите по договора за СМР, следва да се третира 15 май 2015г. С оглед датата на предаване на офертните предложения определена с Решение 140/23.09.2014г., а именно 07.11.2014г. и времетраенето на процедурата за избор на изпълнител на поръчката, моля Възложителя да потвърди, че посочената от него крайна дата 15 май 2015г., която формира продължителността на изпълнение на поръчката е технологично достатъчна за реализиране обема на дейностите по договора за СМР?

Факторите които трябва да бъдат взети под внимание са:

 • Договорът за възлагане се сключва с участника, определен за изпълнител, в едномесечен срок след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на Изпълнител съгласно чл. 120 от ЗОП;
 • Извършване на СМР в зимния период на 2015г.;
 • Технологичната последователност на строителните процеси;
 • Специфичните изисквания за монтаж на специализирани настилки и др.;

Отговор № 155 / 08.10.2014 (PDF, 0.1 MB)

Въпрос 9

Съществува ли връзка между КСС, ЧАСТ: Площадкова канализация, ФАЗА: ТП, ред 37: Укрепване и разкрепване на изкоп - двустранно площадков канал и ЧАСТ: Площадкова канализация, ФАЗА: ТП, КСС за укрепен траншеен изкоп?

Отговор № 156 / 08.10.2014 (PDF, 0.1 MB)

Въпрос 10

Не разбираме как до сега, въпреки нашите многократни запитвания, вие не сте ни изпратили официалните документи (тръжната процедура). Очевидно вашето поведение ни възпрепятства да участваме при равни условия с останалите компании. Оставаме в очакване на Вашия отговор.

Отговор № 162 / 20.10.2014 (PDF, 0.3 MB)

Въпрос 11

Въпрос 1: В техническата спецификация, както и в образец 6 - Техническо предложение е описано „игрище за игра на петанк - по КС Зона за игра на петанк". В приложените количествени сметки липсва такава за игрище за петанк. Моля уточнете изграждането на игрището предмет ли е на настоящата поръчка и ако да, къде и как да бъде оценено?

Въпрос 2: Моля уточнете, при оценяване на Техническото предложение - фактор: А.1. "Участник, предложил 12 kg/m2 и повече SBR гранул за настилката за футбол и мини футбол" ще получи 10 бр. точки. Означава ли това, че всеки участник, предложил над 12 kg/m2 SBR гранул, ще получи също 10 бр. ТОЧКИ?

Въпрос З: Респективно за фактор Б.1. "Участник, предложил 250/lm и повече брой туфи за настилката за тенис на корт" ще получи 10 бр. точки. Означава ли това, че всеки участник, предложил над 250/lm брой туфи, ще получи също 10 бр. точки?

Отговор № 165 / 24.10.2014 (PDF, 0.2 MB)

Въпрос 12

Съгласно чл. 47, ал. 8 от ЗОП подизпълнителите трябва да декларират обстоятелствата само по чл. 47, ал. 1 и 5. В образците, които сте дали няма отделна декларация, а има само една обща. Моля, пояснете при използване на подизпълнител допустимо ли е да се използва Вашия образец, като ненужните точки бъдат зачертани или изтрити?

Отговор № 166 / 24.10.2014 (PDF, 41 KB)