Обществена поръчка: «Упражняване на строителен надзор при Изграждане на многофункционален спортен комплекс в парк “Възраждане”, Зона Б 5-4»

Освободени гаранции

Информация, относно освободена ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА по Обществена поръчка с предмет: "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи за изграждане на многофункционален спортен комплекс в парк "Възраждане", Зона Б 5-4, УПИ II, кв. 1 А"

 • Договор (24.02.2015г.), Изпълнител "СОФИНВЕСТ" ЕООД - върната на 16.09.2015 г.

Дата на публикуване: 25.09.2015 - 19:53

Информация за извършени плащания

(съгл. чл. 22, ал .4, т. 2 от ЗОП )

Юни 2015 г.

№ и дата на договора

Изпълнител

Предмет на договора

Основание за плащане

Размер на извършеното плащане

Дата на извършеното плащане

1

Договор
24.02.15

СОФИНВЕСТ ЕООД
гр. София

Да упражнява строителен надзор при изпълнение на строително – монтажни работи за изграждане на многофункционален спортен комплекс в парк „Възраждане”, зона Б-5-4, УПИ II, кв.1А

Фактура №
0000018257
08.06.2015

10,318.56
(с вкл. ДДС)

16.06.15

Дата на публикуване: 19.06.2015 - 21:10

Юни 2015 г.

№ и дата на договора

Изпълнител

Предмет на договора

Основание за плащане

Размер на извършеното плащане

Дата на извършеното плащане

2

Договор
24.02.15

СОФИНВЕСТ ЕООД
гр. София

Да упражнява строителен надзор при изпълнение на строително – монтажни работи за изграждане на многофункционален спортен комплекс в парк „Възраждане”, зона Б-5-4, УПИ II, кв.1А

Фактура №
0000018379
25.06.2015

11,384.16
(с вкл. ДДС)

26.06.15

Дата на публикуване: 20.07.2015 - 12:45

Август 2015 г.

№ и дата на договора

Изпълнител

Предмет на договора

Основание за плащане

Размер на извършеното плащане

Дата на извършеното плащане

3

Договор
24.02.15

СОФИНВЕСТ ЕООД
гр. София

Да упражнява строителен надзор при изпълнение на строително – монтажни работи за изграждане на многофункционален спортен комплекс в парк „Възраждане”, зона Б-5-4, УПИ II, кв.1А

Фактура №
0000018712
13.08.2015

6,713.28
(с вкл. ДДС)

18.08.15

Дата на публикуване: 16.09.2015 - 20.30

Септември 2015 г.

№ и дата на договора

Изпълнител

Предмет на договора

Основание за плащане

Размер на извършеното плащане

Дата на извършеното плащане

4

Договор
24.02.15

СОФИНВЕСТ ЕООД
гр. София

Да упражнява строителен надзор при изпълнение на строително – монтажни работи за изграждане на многофункционален спортен комплекс в парк „Възраждане”, зона Б-5-4, УПИ II, кв.1А

Фактура №
0000018712
13.08.2015

7,104.00
(с вкл. ДДС)

08.09.15

Дата на публикуване: 16.09.2015 - 20.35

Договори

Дата на публикуване: 24.03.2015 - 22:25

Протоколи

Във връзка с ОП с предмет: «Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи за изграждане на многофункционален спортен комплекс в парк "Възраждане", Зона Б 5-4, УПИ II, кв. 1 А» - отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците ще се състои на 16.12.2014 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на «Спортна София - 2000» ЕАД.


«СПОРТНА СОФИЯ - 2000» ЕАД, гр. София, ул. “Българска морава” № 2

откри обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи за изграждане на многофункционален спортен комплекс в парк “Възраждане”, Зона Б 5-4, УПИ II, кв. 1 А.

Документи

 1. Решение (PDF, 1 MB)
 2. Обявление (PDF, 3.7 MB)
 3. Указания за участие (PDF, 0.4 MB)
 4. Техническа спецификация (PDF, 0.2 MB)
 5. Образци (ZIP, 0.2 MB)
 6. Количествено-стойностни сметки (ZIP, 0.4 MB)

Проект

 1. Архитектура (ZIP, 302 MB)
 2. Детска площадка (ZIP, 8 MB)
 3. Електроснабдяване (ZIP, 30 MB)
 4. Фаза технически проект (ZIP, 41 MB)
 5. Конструкции (ZIP, 2 MB)
 6. Конструкции технически проект (ZIP, 140 MB)
 7. Осветление (ZIP, 119 MB)
 8. Парк Възраждане (ZIP, 24 MB)
 9. Парк Възраждане технически проект (ZIP, 25 MB)
 10. Паркоустройство (ZIP, 55 MB)
 11. Пътни работи (ZIP, 13 MB)
 12. План за безопасност и здраве (ZIP, 16 MB)
 13. Площадкова канализация (ZIP, 38 MB)
 14. Пожарна и аварийна безопасност (ZIP, 4 MB)
 15. Сградно канализационно отклонение (ZIP, 9 MB)
 16. Спортно и алейно осветление (ZIP, 19 MB)
 17. СВО (ZIP, 13 MB)
 18. Възстановяване пътни настилки и ВОД (ZIP, 9 MB)
 19. ВИК (ZIP, 53 MB)
 20. Водоснабдяване (ZIP, 15 MB)
 21. Разрешение за строеж (PDF, 0.8 MB)

За допълнителна информация: тел: 088 446 70 32 – Цветанка Цокова

Дата на публикацията: 19.09.2014 г.
Последна актуализация: 24.09.2014 г.