Търг за отдаване под наем (26.05.2015)

СПОРТНА СОФИЯ-2000 ЕАД

Обявява търг с тайно наддаване, съгл.чл.13, ал.3 от НРУТДУПСОТД,
за отдаване под наем на:

  • Недвижим имот, част от терен, собственост на «Спортна София-2000» ЕАД, с площ от 15,0 кв.м, находящ се в р-н «Средец», Спортен комплекс парк «Борисова градина», алея откъм бул. «Драган Цанков».

Начална тръжна цена за обекта – 210 (двеста и десет) лв. без ДДС.

Депозит за участие – 21 (двадесет и един ) лв., вносими на посочената по-долу банкова сметка.

Оглед на обекта може да бъде направен на място всеки работен ден.

Списък на необходимите документи:

  • Удостоверение от Агенцията по вписванията - ТР
  • Копие от регистрация по ДДС (ако има такава)
  • Заверено копие от регистрация по БУЛСТАТ за участниците, които не са регистрирани в Агенция по вписванията

Банкова сметка на СПОРТНА СОФИЯ-2000 ЕАД:

  • IBAN: BG26 SOMB 9130 1027 1228 01
  • BIC: SOMB BGSF
  • Общинска банка АД

Тръжната документация се получава срещу представен банков документ за сумата от 20 лв. (с вкл. ДДС), внесени в посочената банкова сметка, на адрес:

София, ул. «Българска морава» № 2, тел.: 8220834; 8221153,
от 10:00-12:00 часа и от 14:00-17:00 часа,
до 22.05.2015 г. (вкл.).

Оферти за участие се приемат

Всеки работен ден от 10:00-12:00 часа и от 14:00-17:00 часа,
до 25.05.2015 г. (вкл.),
в седалището на Дружеството на горния адрес.

Търгът ще се проведе на 26.05.2015 г. от 10:00 часа
в заседателната зала, в административна сграда на Дружеството,
гр. София, ул. "Българска морава" № 2.

Дата на публикуване: 07.05.2015 - 17:21:25