Профил на купувача

Търг за отдаване под наем 11.08.21

Възложител: 
СПОРТНА СОФИЯ - 2000 ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
чл. 36 и чл. 38 от НРУУПОППТДОУК
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
125
Дата на публикуване: 
11.08.2021 г. - 09:31 ч.
Срок за подаване на документи: 
16:30 ч. на 31.08.2021

“Спортна София - 2000” ЕАД обявява търг с тайно наддаване по реда на чл. 36 и чл.38 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала (НРУУПОППТДОУК), за отдаване под наем на:

Открити и закрити рекламни площи в спортните комплекси на “Спортна София - 2000“ ЕАД, находящи се в:

  1. “Зона Б-5”, ул. “Българска морава” № 2
  2. Парк “Борисова градина”

За срок от 3 (три) години.

Конкурс за отдаване под наем 25.09.20

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
чл. 17, ал. 1 и сл. от НРУТДУПСОТД
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
123
Дата на публикуване: 
25.09.2020 г. - 10:31 ч.
Срок за подаване на документи: 
До 16:30 ч. на 09.10.2020 г., включително

“Спортна София-2000” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на: Недвижим имот с площ от 5,000 кв.м – за осъществяване на спортно-тренировъчна и състезателна дейност, представляващ част от недвижим имот с обща застроена площ от 30,150 кв.м, съгласно АОС /частна/ № 639/01.04.2003 г., находящ се в гр. София, район „Студентски”, парцел I, кв.83.

Конкурс за отдаване под наем 11.06.20

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
чл. 17, ал. 3 от НРУТДУПСОТД
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
122
Дата на публикуване: 
11.06.2020 г. - 11:21 ч.
Срок за подаване на документи: 
До 16.30 ч. на 25.06.2020 г., включително.

„Спортна София-2000” ЕАД обявява конкурс, съгласно чл.17, ал.3 от НРУТДУПСОТД, за отдаване под наем на: Недвижим имот: едноетажна сграда с идентификатор № 68134.606.4.1., със застроена площ от 279 кв.м., с административен адрес: гр. София, р-н “Подуяне”, ул. „Уошбърн” № 42, собственост на „Спортна София-2000” ЕАД, съгласно АЧОС № 412/ 30.09.1997 г., за срок от 3 (три) години.

Търг за отдаване под наем 11.06.20

Възложител: 
СПОРТНА СОФИЯ - 2000 ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
чл.13 и сл. от НРУТДУПСОТД
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
121
Дата на публикуване: 
11.06.2020 г. - 10:55 ч.
Срок за подаване на документи: 
16:30 ч. на 25.06.2020 г., включително.

Търг за отдаване под наем на необорудвано самостоятелно, обособено помещение с площ от 100 кв.м., на приземен етаж със самостоятелен вход и прилежащ терен от 25 кв.м. пред входа, с предназначение за кафе-клуб, за целогодишно ползване, находящо се в гр. София, р-н “Възраждане”, ул. “Българска морава” № 2, представляващо част от капитала на „Спортна София -2000“ ЕАД, съгласно АЧОС № 1314/ 23.04.2013 г., за срок от 3 (три) години.

Обява за обществена поръчка - Охрана и СОТ 24.02.20

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Процедури по ЗОП
Основание: 
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
114
ID Номер в АОП: 
9096579
Дата на публикуване: 
24.02.2020 - 15:29
Срок за подаване на документи: 
06.03.2020 - 17:00

Предмет на поръчката: Осигуряване на физическа невъоръжена охрана на движимото и недвижимо имущество и СОТ на обект “Спортна база”, находящ се в гр. София 1303, р-н Възраждане, ул. “Българска морава” № 2 и осигуряване на СОТ в обект “Спортен комплекс – парк Борисова градина”.

Търг за отдаване под наем 03.12.19

Възложител: 
СПОРТНА СОФИЯ - 2000 ЕАД
Основание: 
чл.13 и сл. от НРУТДУПСОТД
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
113
Дата на публикуване: 
03.12.2019 г. - 10:55 ч.
Срок за подаване на документи: 
16:30 ч. на 18.12.2019 г., включително.

Търг за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ полумасивна сграда на два етажа с площ от 77 кв.м и РЗП – 362,25 кв.м, находящ се в гр. София, местността “Алеко”, парк “Витоша”, включен в капитала на “Спортна София - 2000” ЕАД, за срок от 3 (три) години.

Търг за отдаване под наем - бирария и паркинг 30.09.19

Възложител: 
СПОРТНА СОФИЯ-2000 ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
чл.13 и сл. от НРУТДУПСОТД
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
112
Дата на публикуване: 
30.09.2019 г. - 17:51 ч.
Срок за подаване на документи: 
15.10.2019 г.
  1. Самостоятелно обособено помещение с площ от 64.10 кв.м, представляващо част от обслужваща сграда, находяща се в недвижим имот в гр. София, р-н Средец, спортен комплекс парк “Борисова градина”, собственост на “Спортна София - 2000” ЕАД, съгласно АОС № 652/11.02.2002 г., срок от 3 (три) години. Имотът ще бъде ползван като бирария.
  2. Недвижим имот с площ от 1850 кв. м, съставляващ реална част от УПИ I, в квартал 3, с идентификатор № 68134.2824.2429, с обща площ от 3832 кв.м., находящ се в гр. София, р-н Връбница, м. бул. “Сливница”, собственост на “Спортна София - 2000” ЕАД, съгласно АЧОС № 412/30.09.1997 г., за срок от 3 (три) години и начин на ползване – за открит паркинг.

Обява за обществена поръчка - Комлексно почистване и хигиенизиране 20.03.19

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Процедури по ЗОП
Основание: 
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
105
ID Номер в АОП: 
9086874
Дата на публикуване: 
20.03.2019 - 17:43
Срок за подаване на документи: 
04.04.2019 до 17:00 ч.

Предмет на поръчката: Осигуряване на услуги за комлексно почистване и хигиенизиране на обект “Спортна база”, находящ се в гр. София 1303, р-н Възраждане, ул. “Българска морава” № 2.

Обява за обществена поръчка - Охрана и СОТ 22.01.19

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Процедури по ЗОП
Основание: 
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
101
ID Номер в АОП: 
9085071
Дата на публикуване: 
22.01.2019 - 18:31
Срок за подаване на документи: 
06.02.2019 до 17:00 ч.

Предмет на поръчката: Осигуряване на физическа невъоръжена охрана на движимото и недвижимо имущество и СОТ на обект “Спортна база”, находящ се в гр. София 1303, р-н Възраждане, ул. “Българска морава” № 2 и осигуряване на СОТ в обект “Спортен комплекс – парк Борисова градина”.

Обява за обществена поръчка - Вертикална планировка 16.10.18

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Процедури по ЗОП
Основание: 
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
97
ID Номер в АОП: 
9081985/16.10.2018
Дата на публикуване: 
16.10.2018 - 17:47
Срок за подаване на документи: 
31.10.2018 до 17:00 ч.

ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА - ИЗГРАЖДАНЕ НА НАСТИЛКА ОТ УНИПАВАЖ НА АЛЕЙНА МРЕЖА С ПЛОЩ ОТ 2500 КВ.М. В МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС, НАХОДЯЩ СЕ В ПАРК „ВЪЗРАЖДАНЕ“, „ЗОНА Б-5-4“, УЛ. „БЪЛГАРСКА МОРАВА“ № 2, УПИ II, КВ.1А.

Pages