Профил на купувача

Търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
Решение № 561 от 26.07.2018 г. на Столичния общински съвет
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
95
Дата на публикуване: 
14.08.2018 г. - 12:12 ч.
Срок за подаване на документи: 
Последния работен ден, предхождащ датата на търга

„Спортна София-2000” ЕАД обявява

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:

Реална част от УПИ І-за жилищно строителство и трафопост, кв.3 /трети/, м. бул. „Сливница”, предствляваща поземлен имот с идентификатор 68134.2824.2429 по КККР, с площ 3 832 /три хиляди осемстотин тридесет и два/ кв.м, находяща се в гр. София,
р-н „Връбница”, АЧОС № 2862/09.12.2013 г. на р-н „Връбница” – СО.

Конкурс за отдаване под наем

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
чл. 17, ал. 3 от НРУТДУПСОТД
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
94
Дата на публикуване: 
14.08.2018 г. - 12:02 ч.
Срок за подаване на документи: 
09:00 до 16:30 ч. на 31.08.2018 г., включително.

„Спортна София-2000” ЕАД обявява конкурс, съгласно чл.17, ал.3 от НРУТДУПСОТД, за отдаване под наем на: открити и закрити рекламни площи в спортните комплекси на „Спортна София-2000” ЕАД, находящи се в „Зона Б-5”, ул. „Българска морава” № 2 и в парк „Борисова градина”, за срок от 3 /три/ години

Търг за отдаване под наем

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
чл.17 и сл. от НРУТДУПСОТД
Статус: 
Затворени
Дата на публикуване: 
30.05.2018 г. - 16:31 ч.
Срок за подаване на документи: 
до 16.30 ч. на 13.06.2018 г., включително.

«Спортна София-2000» ЕАД обявява търг с тайно наддаване по реда на чл.17 и сл. от НРУТДУПСОТД, за отдаване под наем на:

1. Недвижим имот, представляващ част от терен с площ от 6 /шест/ кв.м., находящ се в Спортен комплекс, гр.София, ул. “Българска морава” № 2, собственост на “Спортна София-2000” ЕАД, съгласно АЧОС №1314/ 23.04.2013 г., за срок от 4 /четири/ месеца, считано от датата на подписване на договора.

Обява за обществена поръчка - Комлексно почистване и хигиенизиране

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Процедури по ЗОП
Основание: 
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
89
Дата на публикуване: 
08.03.2018 - 13:20
Срок за подаване на документи: 
29.03.2018 до 17:00 ч.

Предмет на поръчката: Осигуряване на услуги за комлексно почистване и хигиенизиране на обект “Спортна база”, находящ се в гр. София 1303, р-н Възраждане, ул. “Българска морава” № 2.

Конкурс за отдаване под наем

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
чл.17 и сл. от НРУТДУПСОТД
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
87
Дата на публикуване: 
12.01.2018 - 11:51
Срок за подаване на документи: 
26.01.2018, включително

Конкурс за отдаване под наем на Поземлен имот, находящ се в р-н Панчарево, с. Долни Пасарел, м.“Щъркелово гнездо“, включен в капитала на "Спортна София - 2000" ЕАД, за срок от 10 /десет/ години, със задължение за инвестиция.

Обява за обществена поръчка - Охрана и СОТ

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Процедури по ЗОП
Основание: 
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
84
Дата на публикуване: 
28.11.2017 - 14:01
Срок за подаване на документи: 
12.12.2017 до 17:00 ч.

Предмет на поръчката: Осигуряване на физическа невъоръжена охрана на движимото и недвижимо имущество и СОТ на обект “Спортна база”, находящ се в гр. София 1303, р-н Възраждане, ул. “Българска морава” № 2 и осигуряване на СОТ в обект “Спортен комплекс – парк Борисова градина”.

Конкурс за отдаване под наем

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
чл.17, ал.1 и сл. от НРУТДУПСОТД
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
81
Дата на публикуване: 
07.09.2017 г. - 11:33 ч.
Срок за подаване на документи: 
до 16.30 ч. на 27.09.2017 г., включително.

«Спортна София-2000» ЕАД обявява конкурс по реда на чл.17, ал.1 и сл. от НРУТДУПСОТД, за отдаване под наем на:

1. Недвижими имоти и движими вещи, както следва:

1.1. Сгради, находящи се в недвижим имот „Конна база „Борисова градина”.
1.2. Работни и продуктивни животни – 5 (пет) броя коне.

Конкурс за отдаване под наем

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
чл.17, ал.1 и сл. от НРУТДУПСОТД
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
80
Дата на публикуване: 
14.08.2017 г. - 11:39 ч.
Срок за подаване на документи: 
до 16.30 ч. на 01.09.2017 г., включително.

«Спортна София-2000» ЕАД обявява конкурс по реда на чл.17, ал.1 и сл. от НРУТДУПСОТД, за отдаване под наем на:

1. Недвижим имот с площ от 5000 кв.м – находящ се в гр.София, район „Студентски”, Парцел I, кв. 83.

Конкурс за отдаване под наем

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
чл.17, ал.1 и сл. от НРУТДУПСОТД
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
79
Дата на публикуване: 
10.07.2017 г. - 12:31 ч.
Срок за подаване на документи: 
до 16.30 ч. на 01.08.2017 г., включително.

«Спортна София-2000» ЕАД обявява конкурс по реда на чл.17, ал.1 и сл. от НРУТДУПСОТД, за отдаване под наем на:

1. Недвижими имоти и движими вещи, както следва:

1.1. Сгради, находящи се в недвижим имот „Конна база „Борисова градина”.
1.2. Работни и продуктивни животни – 5 (пет) броя коне.

Търг за отдаване под наем

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
чл.13 и сл. от НРУТДУПСОТД
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
78
Дата на публикуване: 
23.06.2017 г. - 11:05 ч.
Срок за подаване на документи: 
до 16.30 ч. на 07.07.2017 г., включително.

«Спортна София-2000» ЕАД обявява търг с тайно наддаване по реда на чл.13 и сл. от НРУТДУПСОТД, за отдаване под наем на:

1. Недвижим имот: едноетажна сграда с идентификатор № 68134.606.4.1., със застроена площ от 279 кв.м, с административен адрес: гр. София, р-н „Подуяне”, ул. „Уошбърн” № 42, собственост на «Спортна София-2000» ЕАД, съгласно АЧОС № 412/ 30.09.1997 г., за срок от 3 (три) години.

Pages