Профил на купувача

Търг за отдаване под наем

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
чл.13 и сл. от НРУТДУПСОТД
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
78
Дата на публикуване: 
23.06.2017 г. - 11:05 ч.
Срок за подаване на документи: 
до 16.30 ч. на 07.07.2017 г., включително.

«Спортна София-2000» ЕАД обявява търг с тайно наддаване по реда на чл.13 и сл. от НРУТДУПСОТД, за отдаване под наем на:

1. Недвижим имот: едноетажна сграда с идентификатор № 68134.606.4.1., със застроена площ от 279 кв.м, с административен адрес: гр. София, р-н „Подуяне”, ул. „Уошбърн” № 42, собственост на «Спортна София-2000» ЕАД, съгласно АЧОС № 412/ 30.09.1997 г., за срок от 3 (три) години.

Конкурс за отдаване под наем

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Основание: 
чл.17, ал.1 и сл. от НРУТДУПСОТД
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
77
Дата на публикуване: 
14.06.2017 г. - 19:05 ч.
Срок за подаване на документи: 
29.06.2017 г. до 16:30 ч.

«Спортна София-2000» ЕАД обявява конкурс по реда на чл.17, ал.1 и сл. от НРУТДУПСОТД, за отдаване под наем на:

1. Недвижими имоти и движими вещи, както следва:

1.1. Сгради, находящи се в недвижим имот „Конна база „Борисова градина”.
1.2. Работни и продуктивни животни – 5 (пет) броя коне.

Обява за обществена поръчка - Доставка на сервизирана машина за поддържане, рязане и заливане на лед

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Процедури по ЗОП
Основание: 
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
63
ID Номер в АОП: 
756995, 756997
Дата на публикуване: 
09.11.2016 г. - 17:05 ч.
Срок за подаване на документи: 
29.11.2016 г. - 17:00 ч.

Публично състезание за възлагане на Обществена поръчка с предмет: Доставка на сервизирана машина за поддържане, рязане и заливане на лед – автономна, за обект “Ледена пързалка”, находящ се в многофункционален спортен комплекс “Зона Б-5” по плана на парк “Възраждане”.

Обява за обществена поръчка - Охрана и СОТ

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Процедури по ЗОП
Основание: 
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
57
Дата на публикуване: 
16.09.2016 г. - 10:55 ч.
Срок за подаване на документи: 
03.10.2016 - 17:00

Предмет на поръчката: Осигуряване на физическа невъоръжена охрана на движимото и недвижимо имущество и СОТ на обект “Спортна база”, находящ се в гр. София 1303, р-н Възраждане, ул. “Българска морава” № 2 и осигуряване на СОТ в обект “Спортен комплекс – парк Борисова градина”.

Търг за отдаване под наем - бирария и паркинг

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
56
Дата на публикуване: 
15.09.2016 г. - 12:58 ч.
Срок за подаване на документи: 
30.09.2016 г.

Търг с тайно наддаване, съгласно чл.13 и сл. от НРУТДУПСОТД, за отдаване под наем на:

  1. „САМОСТОЯТЕЛНО, ОБОСОБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ С ПЛОЩ ОТ 64.10 кв.м, ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧОС, НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД СОФИЯ, „РАЙОН СРЕДЕЦ“, СПОРТЕН КОМПЛЕКС - ПАРК „БОРИСОВА ГРАДИНА“ - за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ“- ЗА БИРАРИЯ.
  2. „1850 кв.м, СЪСТАВЛЯВАЩИ РЕАЛНА ЧАСТ ОТ УПИ I, С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.2824.2429, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. СОФИЯ, Р-Н „ВРЪБНИЦА“, кв.3, м. „бул. СЛИВНИЦА“, за срок от 3 /ТРИ/ години - ЗА ПАРКИНГ.

Обява за обществена поръчка - Обект Спортна база

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Процедури по ЗОП
Основание: 
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
48
Дата на публикуване: 
02.08.2016 г. - 15:55 ч.
Срок за подаване на документи: 
12.08.2016 - 17:00

Предмет на поръчката: Изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект по всички части, за реконструкция, пристройка и надстройка на обект “СПОРТНА БАЗА”, находящ се в УПИ II, кв. 1 А, м. “Зона Б-5-4”, ул. “Българска морава” № 2, по плана на парк “Възраждане”, гр. София.

Търг за отдаване под наем на имот в София, Зона Б-5-4

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
45
Дата на публикуване: 
23.06.2016 г. - 17:46 ч.
Срок за подаване на документи: 
07.07.2016 г.

Търг с тайно наддавене, съгласно чл.13 от НРУТДУПСОТД, за отдаване под наем на необорудвано, самостоятелно обособено помещение от 100 (сто) кв.м на приземен етаж със самостоятелен вход и терен от 25 (двадесет и пет) кв.м пред помещението с предназначение за Кафе-клуб за целогодишно ползване”, находящи се в гр. София, р-н „Възраждане”, Зона Б-5-4, ул. „Българска морава” № 2 за срок от 3 (три) години.

Конкурс за отдаване под наем на Обект Конна база

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
44
Дата на публикуване: 
18.04.2016 г. - 12:47 ч.
Срок за подаване на документи: 
04.05.2016 г.

Конкурс, съгласно чл. 17 от НРУТДУПСОТД за отдаване под наем на Обект “Конна база”, находящ се в гр. София, р-н “Средец”, парк “Борисова градина”, бул. “Драган Цанков” № 1.

Търг за отдаване под наем на имот в район Студентски

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
42
Дата на публикуване: 
22.01.2016 г. - 14:10 ч.
Срок за подаване на документи: 
09.02.2016 г.

Търг с тайно наддаване, съгл. чл.15 от НРУТДУПСОТД, за отдаване под наем на част от недвижим имот, частна общинска собственост, съставляваща терен с площ от 9 036 кв.м., находящ се в град София, район „Студентски“, кв. 83, пл. № 1

Конкурс за отдаване под наем на Ледена пързалка

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Търгове и конкурси
Статус: 
Затворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
40
Дата на публикуване: 
04.12.2015 г. - 19:16 ч.
Срок за подаване на документи: 
21.12.2015

Конкурс, съгласно чл. 17, ал. 3 от НРУТДУПСОТД, за отдаване под наем на:
“Подобект 3 - Ледена пързалка”,
находящ се в спортния комплекс на “Спортна София - 2000” ЕАД,
гр. София, “Зона Б-5-4”, ул. “Българска морава” № 2.

Pages