Търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти (16.09.2014)

«СПОРТНА СОФИЯ - 2000» ЕАД

В изпълнение на Решение № 498 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г. на Столичен общински съвет

О Б Я В Я В А

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ:

І. РЕАЛНА ЧАСТ ОТ УПИ І - ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И ТРАФОПОСТ, кв. 3 (трети), м. бул. "Сливница", представляваща поземлени имоти с идентификатор 68134.2824.2429 по КККР, с площ 3 832 (три хиляди осемстотин тридесет и два) кв.м, находяща се в гр. София, р-н "Връбница", АЧОС № 2862/09.12.2013 г. на р-н "Връбница" – СО;

ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА: 16.09.2014 г. от 11:00 часа.

НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 882 717лв. (осемстотин осемдесет и две хиляди седемстотин и седемнадесет лева).

СТЪПКА НА НАДДАВАНЕ: 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева)

ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: 44 136 лв. (четиридесет и четири хиляди сто тридесет и шест лева)

Депозитът се внася по банкова сметка на «Спортна София - 2000» ЕАД:

  • Общинска банка АД
  • IBAN: BG26SOMB91301027122801
  • BIC код: SOMBBGSF

ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ в седалището на «Спортна София - 2000» ЕАД, гр. София, ул. "Българска морава" № 2, в заседателната зала.

ЦЕНАТА НА ЕДИН КОМПЛЕКТ ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ е 20 лв. (двадесет лева) без ДДС.

ЗАКУПУВАНЕ НА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ може да се извърши в седалището на «Спортна София - 2000» ЕАД, гр. София, ул. "Българска морава" № 2, всеки работен ден от 22.08.2014 г. до 12.09.2014 г. вкл., от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 18:00 часа.

ОГЛЕД НА ОБЕКТА може да се извърши след закупуване на тръжна документация от седалището на «Спортна София - 2000» ЕАД, по предварителна заявка на кандидата, всеки работен ден от 22.08.2014 г. до 12.09.2014 г. вкл., от 10:00 до 16:00 часа.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ за участие в търга: не по-късно от последния работен ден, предхождащ търга, в седалището на “Спортна София - 2000” ЕАД, от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 18:00 часа.

Дата на повторно провеждане на търга: 16.10.2014 г. в същия час.

ЗАКУПУВАНЕ НА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ може да се извърши в седалището на «Спортна София - 2000» ЕАД, гр. София, ул. "Българска морава" № 2, всеки работен ден от 29.09.2014 г. до 14.10.2014 г. вкл., 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 18:00 часа.

ОГЛЕД НА ОБЕКТА може да се извърши след закупуване на тръжна документация от седалището на «Спортна София - 2000» ЕАД, по предварителна заявка на кандидата, всеки работен ден от 29.09.2014 г. до 14.10.2014 г. вкл., от 10:00 до 16:00 часа.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ за участие в търга: - не по-късно от последния работен ден, предхождащ търга, в седалището на «Спортна София - 2000» ЕАД, от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 18:00 часа.


ІІ. ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗА ЗАКУСКА И ТЕНИС КОРТОВЕ, находящо в гр. София, р-н "Студентски", ж.к. "Студенски град", със застроена площ от 158,60 (сто петдесет и осем цяло и шестдесет стотни) кв.м, състоящо се от посетителска зала с бар, кухня, склад, помещение за инвентар, миялно помещение, коридор, тоалетна жени, тоалетна мъже, помещение за персонал с тоалетна, което заведение е изградено в югозападната част на собствения на дружеството УПИ IV - отреден за спорт и рекреация, от квартал 70А, по плана на гр. София, м. "Студентски град", целият с площ, съгласно титул за собственост с площ от 2 603 (две хиляди шестстотин и три) кв.м,  а по скица, изчислен графично с площ от 2 622 (две хиляди шестстотин двадесет и два) кв.м. Нотариален акт за признаване право на собственост върху недвижим имот, придобит на основание, извършено строителство в собствен недвижим имот и приращение № 134, том I, рег. № 3346, дело № 125/2013 г. и АОС № 641/09.04.2003 г. на р-н "Студентски".

ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА: 16.09.2014г. от 09:30 часа

НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 563 098лв. (петстотин шестдесет и три хиляди деветдесет и осем лева)

СТЪПКА НА НАДДАВАНЕ: 12 000 лв. (дванадесет хиляди лева)

ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: 28 155 лв. (двадесет и осем хиляди сто петдесет и пет лева)

Депозитът се внася по банкова сметка на «Спортна София - 2000» ЕАД:

  • Общинска банка АД
  • IBAN: BG26SOMB91301027122801
  • BIC код: SOMBBGSF

ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ в седалището на «Спортна София - 2000» ЕАД, гр. София, ул. "Българска морава" № 2, в заседателната зала.

ЦЕНАТА НА ЕДИН КОМПЛЕКТ ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ е 20 лв. (двадесет лева) без ДДС.

ЗАКУПУВАНЕ НА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ може да се извърши в седалището на «Спортна София - 2000» ЕАД, гр. София, ул. "Българска морава" № 2, всеки работен ден от 22.08.2014 г. до 12.09.2014 г. вкл., от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 18:00 часа.

ОГЛЕД НА ОБЕКТА може да се извърши след закупуване на тръжна документация от седалището на «Спортна София - 2000» ЕАД, по предварителна заявка на кандидата, всеки работен ден от 22.08.2014 г. до 12.09.2014 г. вкл., от 10:00 до 16:00 часа.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ за участие в търга: - не по-късно от последния работен ден, предхождащ търга, в седалището на «Спортна София - 2000» ЕАД, от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 18:00 часа.

Дата на повторно провеждане на търга: 16.10.2014 г. в същия час.

ЗАКУПУВАНЕ НА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ може да се извърши в седалището на «Спортна София - 2000» ЕАД, гр. София, ул. "Българска морава" № 2, всеки работен ден от 29.09.2014 г. до 14.10.2014 г. вкл., 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 18:00 часа.

ОГЛЕД НА ОБЕКТА може да се извърши след закупуване на тръжна документация от седалището на «Спортна София - 2000» ЕАД, по предварителна заявка на кандидата, всеки работен ден от 29.09.2014 г. до 14.10.2014 г. вкл., от 10:00 до 16:00 часа.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ за участие в търга: - не по-късно от последния работен ден, предхождащ търга, в седалището на «Спортна София - 2000» ЕАД, от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 18:00 часа.


ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: тел.: 02 8220834; 02 8221153