Търг за Кафе-клуб и Търговска площ 5 кв.м

Спортна София – 2000 ЕАД
обявява Търг с тайно наддаване, съгл. чл. 15, ал. 1 от НРУТДУПСОТД,
за отдаване под наем на:

  • Кафе-клуб - 100 кв.м, находящ се в сградата на Спортна София 2000 ЕАД, ул. “Българска морава” № 2

Минимална цена за обекта – 350 /триста и петдесет/ лева без вкл. ДДС
Депозит за участие – 35 /тридесет и пет/ лв., вносими на посочената по-долу банкова сметка

  • Търговска площ от 5 кв.м в сградата на Комплекс Спортна София-2000 ЕАД, ул. “Българска морава” № 2 на приземен етаж.

Минимална цена за обекта - 150 /сто и петдесет/лева без вкл. ДДС,
Депозит за участие – 15 /петнадесет/ лв. без ДДС, вносими на посочената по-долу банкова сметка
Банкова сметка на „Спортна София-2000” ЕАД: IBAN BG 26 SOMB 9130 10 27 12 2801, BIC SOMBGSF, ”Общинска банка” АД.

Оглед на обектите може да бъде направен от 10:00ч. до 17:00ч. на адрес: гр. София, ул. “Българска морава” № 2 тел. 02/822 08 34;

Списък на необходимите документи: удостоверение от Агенцията по вписванията - ТР; копие от регистрация по ДДС /ако има такава/

Тръжната документаця е отделна за всеки от обектите и се получава на адрес: гр. София, ул. “Българска морава” № 2, тел. 02/ 822 11 53, от 09:00 – 12:00 часа и от 14:00 - 16:00 ч. до 12.06.2013г. /вкл./ срещу представен банков документ

Оферти за участие се приемат всеки работен от 14:00 - 17:00 часа до 13.06.2013г. /вкл./ в гр. София, ул. “Българска морава” № 2, тел. 02/822 11 53, 02/822 08 34;

Търгът ще се проведе на 14.06.2013г. от 10:00ч. в заседателната зала, в административната сграда на Дружеството, гр. София, ул. ”Българска морава” № 2