Търг за отдаване под наем (15.10.2013)

СПОРТНА СОФИЯ – 2000 ЕАД

обявява търг с тайно наддаване, съгл.чл. 13, ал. 3 от НРУТДУПСОТД,
за отдаване под наем на:

  • Самостоятелно обособено помещение с площ от 64.10 кв.м, находящо се в гр. София, р-н “Средец”, парк “Борисова градина” – спортен комплекс.

Начална тръжна цена за обекта – 1 100 (хиляда и сто) лв. без ДДС.

Депозит за участие – 110 (сто и десет) лв., вносими на посочената по-долу банкова сметка.

Оглед на обекта може да бъде направен на място всеки работен ден.

Списък на необходимите документи:

  • Удостоверение от Агенцията по вписванията - ТР
  • Копие от регистрация по ДДС (ако има такава)

Банкова сметка на “Спортна София-2000” ЕАД:

  • IBAN BG26 SOMB 9130 1027 1228 01
  • BIC SOMB BGSF, „Общинска банка” АД

Тръжната документация се получава срещу представен банков документ за сумата от 20 лв., внесени в посочената банковата сметка на адрес:

  • София, ул. “Българска морава” № 2,
  • тел.: 02-822-08-34; 02-822-11-53

от 10:00-12:00 часа и от 14:00-16:00, до 11.10.2013 г. (вкл.)

Оферти за участие се приемат всеки работен ден от 10:00-12:00 часа и от 14:00-17:00 часа до 14.10.2013г. (вкл.) в седалището на Дружеството на горния адрес.

Търгът ще се проведе на 15.10.2013 г. от 10:00 часа в заседателната зала, в административната сграда на Дружеството, гр. София, ул.“Българска морава” № 2.