Търг за отдаване под наем (15.12.2014)

СПОРТНА СОФИЯ-2000 ЕАД

Обявява търг с тайно наддаване, съгласно чл. 15 от НРУТДУПСОТД,
за отдаване под наем на:

  • Обект "Конна база", находящ се в гр. София, район "Средец", парк "Борисова градина", бул. "Драган Цанков" №1

Начална тръжна цена за обекта – 2 000 (две хиляди) лева без вкл. ДДС (месечно)

Депозит за участие – 200 (двеста) лева, вносими на посочената по-долу банкова сметка.

Оглед на обекта може да бъде направен на място всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч.

Списък на необходимите документи:

  • Удостоверение от Агенцията по вписванията - ТР
  • Копие от регистрация по ДДС (ако има такава)
  • Заверено копие от регистрация по БУЛСТАТ за участниците, които не са регистрирани в Агенция по вписванията

Банкова сметка на СПОРТНА СОФИЯ-2000 ЕАД:

  • IBAN: BG26 SOMB 9130 1027 1228 01
  • BIC: SOMBBGSF
  • Общинска банка АД


Тръжната документация
се получава срещу представен банков документ, за сумата от 20 лв. (с вкл. ДДС) внесени в посочената банковата сметка, на адрес:

София, ул. "Българска морава" № 2, тел.: 8220834; 8221153,
от 10:00-12:00 часа и от 14:00-17:00 часа,
до 12.12.2014г. (вкл.).

Оферти за участие се приемат

Всеки работен ден от 10:00-12:00 часа и от 14:00-17:00 часа,
до 13.12.2014 г. (вкл.),
в седалището на Дружеството на горепосочения адрес.

Търгът ще се проведе на 15.12.2014 г.,
от 10:00 часа в заседателната зала, административна сграда на Дружеството,
гр. София, ул. "Българска морава" № 2.