Търг за отдаване под наем (16.01.2015)

СПОРТНА СОФИЯ-2000 ЕАД

Обявява търг с тайно наддаване, съгл.чл.13, ал.3 от НРУТДУПСОТД,
за отдаване под наем на:

  • Терен от 350 кв.м, съставляващ бивш им. пл. № 4, кв. 85 стар, 44 нов, м. "Хаджи Димитър" и едноетажна масивна сграда със застроена площ от 239.86 кв.м, находящи се в гр. София, р-н "Подуяне", ул. "Вит" и ул. "Клисура"

Начална тръжна цена за обекта – 900 (деветстотин) лв. без ДДС.

Депозит за участие – 90 (деветдесет) лв., вносими на посочената по-долу банкова сметка.

Оглед на обекта може да бъде направен на място всеки работен ден.

Списък на необходимите документи:

  • Удостоверение от Агенцията по вписванията - ТР
  • Копие от регистрация по ДДС (ако има такава)
  • Заверено копие от регистрация по БУЛСТАТ за участниците, които не са регистрирани в Агенция по вписванията

Банкова сметка на СПОРТНА СОФИЯ-2000 ЕАД:

  • IBAN: BG26 SOMB 9130 1027 1228 01
  • BIC: SOMB BGSF
  • Общинска банка АД


Тръжната документация
се получава срещу представен банков документ за сумата от 20 лв. (с вкл. ДДС) внесени в посочената банковата сметка, на адрес:

София, ул. "Българска морава" № 2, тел.: 8220834; 8221153,
от 10:00-12:00 часа и от 14:00-17:00 часа,
до 14.01.2015 г. (вкл.).

Оферти за участие се приемат

Всеки работен ден от 10:00-12:00 часа и от 14:00-17:00 часа,
до 15.01.2015 г. (вкл.),
в седалището на Дружеството на горепосочения адрес.

Търгът ще се проведе на 16.01.2015 г. от 10:00 часа
в заседателната зала, в административна сграда на Дружеството,
гр. София, ул. "Българска морава" № 2.