Търг за отдаване под наем (21.12.2013)

СПОРТНА СОФИЯ – 2000 ЕАД

обявява търг с тайно наддаване, съгл. чл. 13, ал. 3 от НРУТДУПСОТД,
за отдаване под наем на:

 • Общински имот, представляващ полумасивна сграда на два етажа,
  със застроена площ от 77 кв.м, находяща се в парк "Витоша", м. "Алеко",
  район "Витоша"

Начална тръжна цена за обекта: 900 (деветстотин) лв. без ДДС

Депозит за участие: 90 (деветдесет) лв., вносими на посочената по-долу банкова сметка.

Оглед на обекта може да бъде направен на място всеки ден.

Списък на необходимите документи:

 • Удостоверение от Агенцията по вписванията – ТР;
 • Копие от регистрация по ДДС (ако има такава);
 • Заверено копие от регистрация по БУЛСТАТ за участниците, които не са регистрирани в Агенцията по вписванията

Банкова сметка на "Спортна София – 2000" ЕАД:

 • IBAN: BG26 SOMB 9130 1027 1228 01
 • BIC: SOMB BGSF
 • Общинска банка АД

Тръжната документация се получава срещу представен банков документ за сумата от 20 лв., внесени в посочената банковата сметка, на адрес:

София, ул. "Българска морава" № 2, тел.: 8220834; 8221153:
от 10:00-12:00 часа;
от 14:00-16:00 часа;
до 19.12.2013г. (вкл.).

Оферти за участие се приемат:

Всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа,
до 20.12.2013г. (вкл.),
в седалището на Дружеството, на горния адрес.

Търгът ще се проведе на 21.12.2013 г.

от 10:00 часа в административната сграда на Дружеството -
заседателна зала,
гр. София, ул. "Българска морава" № 2