Търг за отдаване под наем (23.05.2014)

СПОРТНА СОФИЯ-2000 ЕАД

Обявява търг с тайно наддаване, съгл. чл.13, ал. 3 от НРУТДУПСОТД,
за отдаване под наем на:

  • Част от ДМА с площ от 6 кв.м, находяща се в гр. София, р-н "Средец",
    парк "Борисова градина", алея откъм бул. "Драган Цанков".

Минимална наемна цена за обекта – 270 (двеста и седемдесет) лв. без ДДС.

Депозит за участие – 27 (двадесет и седем) лв., вносими на посочената по-долу банкова сметка.

Оглед на обекта може да бъде направен на място всеки работен ден.

Списък на необходимите документи:

  • Удостоверение от Агенцията по вписванията - ТР;
  • Копие от регистрация по ДДС (ако има такава);
  • Заверено копие от регистрация по БУЛСТАТ за участниците, които не са регистрирани в Агенция по вписванията.

Банкова сметка на СПОРТНА СОФИЯ-2000 ЕАД:

  • IBAN: BG26 SOMB 9130 1027 1228 01
  • BIC: SOMBBGSF
  • Общинска банка АД

Тръжната документация се получава срещу представен банков документ за сумата от 20 лв., внесени в посочената банковата сметка, на адрес

София, ул. "Българска морава" № 2, тел.: 8220834; 8221153,
от 10:00-12:00 часа и от 14:00-16:00 часа,
до 21.05.2014г. (вкл.).

Оферти за участие се приемат

Всеки работен ден от 10:00-12:00 часа и от 14:00-16:00 часа,
до 22.05.2014 г. (вкл.),
в седалището на Дружеството на горния адрес.

Търгът ще се проведе на 23.05.2014 г.,
от 10:00 часа в заседателната зала, административна сграда на Дружеството,
гр. София, ул. "Българска морава" № 2.