Търг за отдаване под наем (30.09.2013)

СПОРТНА СОФИЯ – 2000 ЕАД

обявява Търг с тайно наддаване, съгл. чл. 13, ал. 3 от НРУТДУПСОТД,
за отдаване под наем на:

 1. Реална част от УПИ I, квартал 3, м. бул.“Сливинца” с площ от 1 850 кв.м, находяща се в гр. София, р-н “Връбница”
  Минимална цена за обекта – 900 (деветстотин) лв. без ДДС
  Депозит за участие – 90 (деветдесет) лв., вносими на посочената по-долу банкова сметка.
 2. Част от терен, с площ от 2.0 (два) кв.м, находящ се в гр. София, р-н “Средец”, м. “Борисова градина”
  Минимална цена за обекта – 40 (четиресет) лв. без ДДС
  Депозит за участие – 4 (четири) лв., вносими на посочената по-долу банкова сметка.

Оглед на обектите може да бъде направен на място всеки работен ден.

Списък на необходимите документи:

 • Удостоверение от Агенцията по вписванията - ТР
 • Копие от регистрация по ДДС (ако има такава)

Банкова сметка на СПОРТНА СОФИЯ – 2000 ЕАД:

 • IBAN BG26SOMB91301027122801
 • BIC SOMBGSF, “Общинска банка” АД

Тръжната документация е отделна за всеки от обектите и се получава срещу представен банков документ за сумата от 20 лв., внесени в посочената банковата сметка
на адрес: София, ул. “Българска морава” № 2, тел.: 8220834; 8221153
от 10:00-12:00 часа и от 14:00-16:00 часа до 26.09.2013 г. (вкл.)

Оферти за участие се приемат всеки работен ден
от 10:00-12:00 часа и от 14:00-17:00 часа до 27.09.2013 г. (вкл.)
в седалището на Дружеството на горния адрес

Търгът ще се проведе на 30.09.2013 г.
от 10:00 часа в заседателната зала,
в административната сграда на Дружеството,
гр.София, ул. “Българска морава” № 2