Търг за отдаване под наем на общински имоти

СПОРТНА СОФИЯ - 2000 ЕАД

обявява Търг с тайно наддаване, съгл. чл. 13, ал. 3 от НРУТДУПСОТД
за отдаване под наем на:

 1. Общински имот, представляващ празно място - 8,700 кв.м, част от имот пл. № 972 по кад. лист Г-26-13-Б, попадащ в землището на с. Пасарел – яз. Искър, м. “Щъркелово гнездо”.
  Минимална цена за обекта – 600 (шестстотин) лева без вкл. ДДС.
  Депозит за участие – 60 (шестдесет) лв., вносими на посочената по-долу банкова сметка.

 2. Общински имот, представляващ сграда на два и един етажа със застроена площ 755 кв.м – ресторант “Щъркелово гнездо” и терен от 3,000 кв.м, попадащ в землището на с. Пасарел – яз. Искър, м. “Щъркелово гнездо”.
  Минимална цена за обекта - 1,710 (хиляда седемстотин и десет) лева без вкл. ДДС.
  Депозит за участие – 171 (сто седемдесет и един) лева без ДДС, вносими на посочената по-долу банкова сметка.

Банкова сметка на Спортна София - 2000 ЕАД:

 • IBAN BG26SOMB91301027122801
 • BIC SOMBGSF
 • Общинска банка АД

Оглед на обектите може да бъде направен на място – всеки работен ден.

Списък на необходимите документи:

 • Удостоверение от Агенцията по вписванията - ТР
 • Копие от регистрация по ДДС (ако има такава)

Тръжната документация е отделна за всеки от обектите и се получава на адрес:
гр. София, ул. “Българска морава” № 2, тел. 02/ 822 11 53, от 09:00 – 12:00 часа и от 14:00 - 16:00 ч. до 06.08.2013 г. (вкл.), на 06.08.2013 г. до 12:00ч.
(срещу представен банков документ).

Оферти за участие се приемат всеки работен от 09:30 - 12:00 часа до 07.08.2013 г. (вкл.) в гр. София, ул. “Българска морава“ № 2, тел. 02/822 11 53, 02/822 08 34.

Търгът ще се проведе
на 08.08.2013 г. от 10:00 ч. в заседателната зала, в административната сграда на Дружеството - гр. София, ул. “Българска морава” № 2.